Aktualności 2

Aktualności 2

Regulamin

Regulamin organizacji kursów Fizjoactiv

 

§ 1

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez przesłanie mailem lub drogą pocztową wypełnionego formularza zgłoszeniowego, kopii dyplomu fizjoterapeuty lub lekarza (tylko przy zapisie na pierwszy kurs), oraz wpłata zaliczki o ustalonej wysokości.

§ 2

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat zaliczki, liczba miejsc jest ograniczona.

§ 3

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na kurs.

§ 4

Pozostałą wpłatę za kurs należy uiścić na konto przed rozpoczęciem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy uczestników kursu.

§ 5

Fakturę wystawiamy w trakcie trwania kursu.

§ 6

W przypadku wycofania się uczestnika przed rozpoczęciem kursu organizator zgadza się na zastępstwo innej osoby mogącej uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

§ 7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom na konto bankowe.

§ 8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 9

W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od instruktora (np.chorobą) firma "Fizjoactiv" zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

§ 10

W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji kursu) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma Fizjoactiv zastrzega sobie możliwość zmiany ceny kursu - nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

§ 11

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 12

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

§ 13

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.fizjoactiv.pl oraz punpage facebooka.

§ 14

Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu email, do przesyłania przez Fizjoactiv informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych.

§ 15

Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji dotyczących zbiorów zawierających dane osobowe lub innych wiadomości, które mogłyby ujawnić jaką­kolwiek treść przetwarzanych danych osobowych lub umożliwić do­stęp do nich.

§ 16

Organizator zobowiązuje się nie ujawniać nikomu, bez uprzedniej pisemnej zgody, jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi szkoleniowej.

§ 17

Przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3   20-401 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3   20-401 Lublin nip 716 26 76 079

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

 

Właściciel danych w każdej chwili może wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratorów lub poprosić o informacje na temat celów, sposobów i zakresu przetwarzanych danych. Wzory dokumentów zostanie wydany na prośbę właściciela danych.

§ 18

Organizator zobowiązuje się dostarczyć materiały szkoleniowe.

§ 19

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki metody.

§ 20

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia napojów i przekąsek podczas trwania kursu.

§ 21

Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach.

 

Zbliżające się kursy

Terapia POLARITY
Bilateralna Integracja
Masaż KOBIDO
Rehabilitacja w STOMATOLOGII
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników